Facebook

Poinformuj nas

Coś się wydarzyło? Czujesz się wzburzony? Poinformuj nas o tym.

[contact-form-7 id="17612"]

Pokaż swoją firmę i zyskaj klientów na Piskim!

(zrobisz to w mniej niż 30 sekund)

Stypendium dla Uzdolnionych Uczniów z Pisza

Stypendium dla Uzdolnionych Uczniów z Pisza

Uzdolniony uczeń (klas IV-VIII) pobierający naukę na terenie gminy Pisz może otrzymać Stypendium Burmistrza Pisza. Stypendia przyznawane są na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych ucznia.

Wnioski o przyznanie stypendium dla uzdolnionych uczniów można składać do 14 Września 2021 roku.

Stypendium mogą otrzymać osoby, które spełniły co najmniej jedno z poniższych warunków:
•    osiągnęły w minionym roku szkolnym (trwającym od 1 września 2020 do 25 czerwca 2021 r.) bardzo dobre wyniki (średnia arytmetyczna na poziomie nie mniejszym niż 5.0),
•    uzyskały tytuł laureata konkursów i olimpiad przedmiotowych.

Spełnienie wyżej wymienionych kryteriów powinno być potwierdzone stosownymi dokumentami lub kserokopiami tych dokumentów, poświadczonymi przez dyrektora szkoły albo instruktora za zgodność z oryginałem.

Stypendia będą wypłacane przez dziewięć miesięcy – od października 2021 r. do czerwca 2022 r.

Wnioski można pobrać ze strony www.pisz.pl >TUTAJ< (zakładka ogłoszenia) lub odebrać osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich i Promocji (pokój nr 55).

Wypełnioną dokumentację wraz z załącznikami należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Piszu.

Regulamin przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów, pobierających naukę na terenie gminy Pisz, określa Uchwała Nr XVIII/190/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 maja 2020 r.

Źródło:. UM Pisz

Tagi:

Autor wpisu:

Komentarze

Zobacz też: